Čo je Agenda 21: zhrnutie a ciele – s VIDEO

Pomôžte rozvoju stránky a zdieľajte článok s priateľmi!

Čo je Agenda 21 alebo Agenda 21? Koncept Program 21 Vznikol na Svetovej konferencii o životnom prostredí a trvalo udržateľnom rozvoji organizovanej Organizáciou Spojených národov v Rio de Janeiro (Brazília) v roku 1992, známej aj ako Summit Zeme. Išlo o podporu iniciatív, ktoré by vybudovali model trvalo udržateľného rozvoja pre 21. storočie, odtiaľ pochádza aj jeho názov. V Green Ecologist vysvetľujeme a zhrnutie toho, čo je Agenda 21 a aké sú jej ciele.

Prečo vznikla Agenda 21 alebo Agenda 21?

Agendu OSN 21 podpísal 172 členských krajín Organizácie Spojených národov. Tieto krajiny sa zaväzujú uplatňovať environmentálne, hospodárske a sociálne politiky na miestnej úrovni s cieľom dosiahnuť trvalo udržateľný rozvoj. Každý región alebo každá lokalita si vytvára svoju vlastnú miestnu Agendu 21, na ktorej by sa mali podieľať občania, firmy a spoločenské organizácie s cieľom vytvoriť a dohodnúť sa na programe trvalo udržateľných politík.

Agendu OSN 21 možno definovať ako globálnu stratégiu, ktorá sa zavádza do praxe lokálne a ktorá zahŕňa všetky sektory komunity: sociálne, kultúrne, ekonomické a environmentálne. Je to skrátka záväzok zlepšovať životné prostredie a tým aj kvalitu života obyvateľov obce, obce či regiónu.

Tu sú zásady a ciele Agendy 21 o Agenda 21, všeobecná a miestna.

Ciele Agendy OSN 21

V zásade musí Agenda 21 alebo Agenda 21 zohľadňovať tri aspekty: environmentálna udržateľnosť, sociálna spravodlivosť a hospodárska rovnováha. Všetky závisia od účasti občanov. Agenda 21 nie je možná bez účasti občanov, hoci ju účinne podporujú verejné sily a rôzne verejné alebo súkromné združenia.

Existuje veľa tém a cieľov Agendy 21. Čo sa týka témy a ciele Agendy OSN 21 prísnejšie environmentálne sú okrem iného:

 • Ochrana ovzdušia.
 • Plánovanie a manažment pôdneho fondu.
 • Boj proti odlesňovaniu.
 • Boj proti dezertifikácii a suchu.
 • Trvalo udržateľný rozvoj horských oblastí.
 • Podpora poľnohospodárstva a trvalo udržateľného rozvoja vidieka.
 • Zachovanie biologickej diverzity.
 • Ochrana oceánov a morí, ako aj pobrežných oblastí.
 • Kvalita a zásobovanie sladkovodnými zdrojmi.
 • Racionálne zaobchádzanie s toxickými chemikáliami.
 • Nakladanie s nebezpečným odpadom, či už rádioaktívnym alebo nie.
 • Nakladanie s pevným odpadom.

Ako vidíme, každá komunita môže spustiť svoju vlastnú miestnu Agendu 21, pokiaľ sa dosiahne účasť sociálnych síl, ktoré ju tvoria. Ďalej si vysvetlíme metodiku a základné princípy Miestnej Agendy 21 pri jej implementácii na konkrétnom území.

Zásady miestnej agendy 21

Teraz, keď sme videli ciele Agendy 21, poznamenávame, že existujú rôzne postupy, ktoré sa odporúčajú, pokiaľ ide o uplatňovať najzákladnejšie princípy miestnej agendy 21:

 • Politický kompromis: podpíšte dokumenty, ako je záväzok z Aalborgu, alebo vytvorte miestnu deklaráciu o udržateľnosti, ktorá je ako symbolický akt politickým záväzkom k cieľom Agendy 21 alebo Agendy 21.
 • Účasť občanov: vytvoriť nástroje, aby sa občania mohli podieľať na príprave a tvorbe dokumentov.
 • Diagnóza: o problémoch udržateľnosti, ktorým táto konkrétna komunita čelí.
 • Vypracovanie akcií: navrhnite plán, ciele a stratégie na zlepšenie diagnostikovaných problémov.
 • Poprava: akcií predpokladaných v predchádzajúcom pláne.
 • Hodnotenie: a sledovanie plánu a či boli splnené ciele.

Toto, napísané takto na papieri, sa zdá byť veľmi jednoduché. Čas a skúsenosti nám však ukázali, že v záujme toho ciele miestnej agendy 21 musí tam byť:

 • Že existuje stabilná politická podpora.
 • Že navrhnutý plán má potrebnú finančnú podporu.
 • Že existuje aktívna občianska participácia a spolupráca.

Ak si chcete prečítať viac podobných článkov ako Čo je Agenda 21: zhrnutie a cieleOdporúčame vám zadať našu kategóriu Environmentálna politika.

Vám pomôže rozvoju miesta, zdieľať stránku s priateľmi
Táto stránka v iných jazykoch:
Night
Day